Czyszczenie wszystkich typów:
 • separatorów i piaskowników z zawartością substancji ropopochodnych,
 • Separatory tłuszczu służą do zatrzymywania i odseparowania nie rozpuszczonych substancji tłuszczowych i olejowych w ściekach bytowych.
  Zgodnie z prawem budowlanym częstotliwośc wykonywania przeglądu i czyszczenia separatorów należy przeprowadzać raz do roku, dla budynków o powierzchni zabudowany przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada.
  Z koleji częstotliowśc czyszczenia i przeglądu separatorów substancji ropopochodnych pracujących jako instalacje oczyszczalni ścieków deszczowych odprowadzanych do odbiorników naturalnych, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego(Dz.U. Nr 137 poz.984 z 2006r.) i wskazuje na raz na pół roku.
 • tłuszczowników i odstojników z zawartością tłuszczy jadalnych,
 • Separatory tłuszczu stosuje się m.in. w gastronomii , gdzie przyrządzane są duże ilości posiłków . Urządzenia pozwalają na właściwe odtłuszczanie, dzięki czemu zapobiegają przenikaniu tłuszczów i olejów do kanalizacji.
 • kanalizacji sanitarnej i burzowej (kratki, przykanaliki, włazy).
 • Usługi czyszczenia kanalizacji wykonujemy metodą hydrodynamiczną, specjalistycznym pojazdem marki Mercedes.
  Metoda czyszczenia hydrodynamicznego polega na wprowadzeniu do wnętrza czyszczonej kanalizacji węża zakończonego głowicą. Poprzez Regulację ciśnienia roboczego oraz odpowiedni dobór głowicy, następuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z wewnętrznej powierzchni rur. Podczas wycofywania węża, woda z głowicy powoduje przesuwanie zanieczyszczeń w kierunku studni rewizyjnej, skąd zasysane są one do zbiornika pojazdu.

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie ścieków oraz odpadów z grupy 01-20:
 • odpadów przemysłowych: płynnych i stałych,
 • nieczystości : socjalno-bytowych.
 • ścieków przemysłowych o róźnych stężeniach.

Inne Usługi wykonywane dla naszych klientów:
 • badania laboratoryjne (pobór próbki, wykonanie badań, dokumentacja).
 • doractwo i przygotowanie wniosków, sprawozdań (emisja, zbiorcze zestawienie odpadów).
 • inne usługi według sugestii klenta z zakresu ochrony środowiska.
 • okresowe przeglądy separatorów wraz z wpisem do książki przeglądów.2007 Febeko  Plan podziału spółki
internet SEA